Togra

© Tony Pleavin/Fáilte Ireland

Togra

Tá aiseolas an phobail á lorg go gníomhach againn chun cabhrú leis na tograí is fearr don phlean uaillmhianach seo a chruthú. Is mian linn a cheadú d’úsáideoirí an Líonra Náisiúnta Raonta Rothaíochta (an LNR) amach anseo léargas amach a fháil ar na pleananna atá ag teacht chun cinn agus go nochtfaidh siad a dtuairim i dtaobh tionchar a imirt ar conas a thagann iad seo chun cinn. Beidh an comhairliúchán ar oscailt ón 4ú Bealtaine go dtí an 7 Meitheamh 2022.

Is féidir leat teacht i míreanna eile den láithreán gréasáin seo ar go leor eolas breise ar conas a forbraíodh na pleananna a bhfuil aiseolas á iarraidh againn orthu agus ar an bpróiseas a bheidh i gceist leis na pleananna a chríochnú agus a sholáthar. Is féidir amharc ar na léarscáileanna ardleibhéil a d’fhorbraíomar agus d’aiseolas a thabhairt trí shuirbhé sa mhír seo.

Táthar ag tabhairt faoi Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST)

Táthar ag tabhairt faoi Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST) faoi láthair le heolas a chur ar fáil d’fhorbairt an LNR agus le tionchar a imirt air. Meicníocht é MST le héifeachtaí dóchúla plean atá ag teacht chun cinn, agus ar roghanna réasúnta, a mheasúnú agus a chur in iúl, ag féachaint le forbairt inbhuanaithe a bhaint amach. Ullmhaíodh Tuarascáil Chomhshaoil MST le gabháil leis an gcomhairliúchán reatha ar an LNR agus tá sé ar fáil lena hathbhreithniú anseo.

Bhí an tréimhse chomhairliúcháin do Phlean an NCN agus do Thuarascáil Chomhshaoil SEA ar siúl go dtí an 7ú Meitheamh 2022. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leo siúd a thóg an t-am le dul i ngleic leis an togra le linn na tréimhse seo. Déanfaidh an fhoireann tionscadail an t-aiseolas agus na haighneachtaí a fuarthas tríd an gcomhairliúchán poiblí seo a mheas agus beidh siad mar bhonn eolais don tuarascáil deiridh a bhfuiltear ag súil leis níos déanaí i mbliana.

Measúnú Cuí (AA)

Faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha) 2011, nuair a bheartaíonn Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) plean a ghlacadh nó forbairt a chur ar bun a bhféadfadh éifeachtaí suntasacha a bheith aici ar láthreáin Eorpacha, ní mór dó Measúnú Cuí (AA) a dhéanamh. Is éard atá i AA ná measúnú chun a chinneadh an mbeidh tionchar diúltach ag plean nó tionscadal ar láithreáin Eorpacha, ar láithreáin iad a roghnaítear chun cineálacha tábhachtacha flóra, fána agus gnáthóga a chosaint. Tá comhairliúchán ar siúl faoi láthair maidir leis an AA ar Phlean LNR. Chun sonraí a fháil faoin gcomhairliúchán poiblí seo féach le do thoil ar leathanach baile BIÉ: https://www.tii.ie/

Conas an léarscáil a úsáid

Cliceáil an léarscáil thíos le hí a oscailt i scáileán iomlán. Tá an eochair i gcúinne uachtarach ar chlé den léarscáil idirghníomhach, agus is féidir leat cliceáil ar ghréasáin éagsúla agus taispeánfar iad. Tá na conairí a bheartaítear a bhfuil dath gorm orthu mar chuid de phlean an LNR, ar a bhfuil do dhearcthaí á lorg againn. Bonneagar reatha agus beartaithe rothar iad na gréasáin eile a bheidh mar chuspóir ag an LNR comhcheangal leo agus níl siad mar chuid den chomhairliúchán seo. Brúigh an eochair ‘Esc’ leis an scáileán iomlán a fhágáil agus le filleadh ar an láithreán gréasáin.