Fógra Rochtana

Geallann Bonneagar Iompar na hÉireann:

 • Suíomh Gréasáin inrochtana a chothabháil
 • A chinntiú go mbaineann an suíomh Gréasáin seo “Leibhéal AA” amach de réir na dTreoirlínte um Inrochtaineacht Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.0, chun cloí le Cód Cleachtais an Údaráis Náisiúnta Míchumais ar Inrochtaineacht na Seirbhísí Poiblí agus na Faisnéise arna soláthar ag na Comhlachtaí Poiblí
 • A chinntiú go mbainfidh gach faisnéis nua ar an suíomh Gréasáin “Leibhéal AA” amach de réir na dTreoirlínte um Inrochtaineacht Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.0
 • An inrochtaineacht a chur san áireamh nuair a fhaighímid córais 3ú páirtí nó uasghráduithe ar chórais atá ann cheana féin

Stádas na Comhlíontachta

Leagann na Treoirlínte um Inrochtaineacht Ábhar Gréasáin (WCAG) síos na riachtanais do dhearthóirí agus d’fhorbróirí chun an inrochtaineacht dóibh faoi mhíchumas a fheabhsú. Tá BIÉ ag déanamh a dhíchill cloí le WCAG 2.1 go Leibhéal AA trí athbhreithnithe tréimhsiúla a dhéanamh lena chinntiú go leanann an suíomh Gréasáin lena leithéid comhlíontachta.

Dualgas Díréireach

Ní bhaineann

Ábhar Nach bhfuil Faoi Scóip Rialacháin na hInrochtaineachta

Ní éilíonn rialacháin na hinrochtaineachta orainn PDFanna nó doiciméid eile a foilsíodh roimh an 23 Meán Fómhair 2018 a shocrú muna mbíonn siad riachtanach le haghaidh ár gcuid seirbhísí a chur ar fáil. Táimid ag obair lena chinntiú go gcloíonn gach acmhainn inionlódálaithe is gá le rialacháin na hinrochtaineachta.

Ullmhú an Ráiteas Inrochtaineachta Seo

Ullmhaíodh an ráiteas seo agus cuireadh ar fáil é ar an 19 Aibreán 2022. Tá na modhanna a baineadh úsáid astu d’fhonn an ráitis a ullmhú leagtha amach in Alt 3(1) de Chinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2018/1523 ón gCoimisiún agus ag an Údarás Náisiúnta Míchumais anseo. Rinneadh an t-athbhreithniú deiridh ar an ráiteas ar an 19 Aibreán 2022.

Aiseolas Agus Faisnéis Teagmhála

Cuireann BIÉ fáilte roimh roimh aiseolas uait maidir le hinrochtaineacht an tsuímh Ghréasáin seo. Má fhaigheann tú amach nach bhfuil tú in ann rochtain a fháil, faisnéis a iarraidh, nó ábhar a úsáid ar shuíomh Gréasáin BIÉ ar chúiseanna a mbaineann leis an inrochtaineacht, déan teagmháil linn tríd na sonraí teagmhála a luaítear thuas.

Oifigeach Rochtana

Faoin Acht um Míchumas 2005, caithfidh gach Oifig Rialtais Oifigeach Rochtana amháin nó a thuilleadh a cheapadh. Tá na hOifigigh Rochtana freagrach as cúnamh a chur ar fáil do chustaiméirí faoi mhíchumas chun rochtain a fháil ar na seirbhísí agus ar na foilseacháin a chuireann BIÉ ar fáil agus as gníomhú mar phointe teagmhála dóibh siúd faoi mhíchumas ar mian leo rochtain a fháil ar a leithéid sheirbhísí agus fhoilseachán. Is féidir teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Rochtana BIÉ ag:

Sarah O’Donnell,
Oifigeach Rochtana,
Guthán: 01-6463600,
rPhost: [email protected]

Oifigeach Fiosrúcháin

Tá Oifigeach Fiosrúcháin ceaptha ag BIÉ chun aon ghearáin a dhéantar faoi Alt 38 den Acht um Míchumas a fhiosrú.

Déanfaidh an tOifigeach Fiosrúcháin imscrúdú neamhspleách go príobháideach agus cuirfidh sé tuarascáil ar fáil ina luafar:

 • más ghearán bailí atá ann;
 • cibé ar theip BIÉ forálacha ábhartha an Achta um Míchumas a chomhlíonadh; agus
 • i gcás inar tharla teip, na céimeanna atá le glacadh chun comhlíonadh a chinntiú amach anseo a leagan amach.

Is féidir teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Fiosrúcháin BIÉ ag:

Michael Kennedy,
Oifigeach Fiosrúcháin,
Guthán: 01-6463600,
rPhost: [email protected]

Gearáin Faoin Acht um Míchumas 2005

Is féidir leo siúd faoi mhíchumas, nó le héinne ag ghníomhú ar a son, gearán a dhéanamh le BIÉ má mheasann siad gur theip ar an eagraíocht forálacha Ailt 25, 26, 27 & 28 den Acht um Míchumas 2005 a chomhlíonadh. Baineann an tAcht le rochtain ag daoine faoi mhíchumas ar:

 • Foirgnimh phoiblí de chuid BIÉ;
 • Seirbhísí BIÉ;
 • Seirbhísí agus earraí atá ceannaithe ag BIÉ; nó
 • Eolas.

Má tá cúnamh ag teastáil ó éinne chun gearán a dhéanamh maidir leis na seirbhísí inrochtana, is féidir leis dul i dteagmháil lenár nOifigeach Rochtana a chabhróidh leis, a mhéid is féidir, lena ghearán a dhéanamh. De réir Alt 39(2) den Acht um Míchumas 2005, siad seo a leanas na gnáis chun a leithéid gearán a dhéanamh agus a imscrúdú.

Gearán a Dhéanamh

Is féidir le héinne gearán a dhéanamh, nó le héinne trína chuid:

 • céile/páirtí, tuismitheoir nó gaol;
 • caomhnóir nó duine atá ag gníomhú in loco parentis don duine sin;
 • ionadaí dlíthiúil;
 • abhcóide pearsanta, arna ainmniú ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh chun ionadaíocht a dhéanamh ar an duine sin; nó
 • ag éinne eile ag déanamh abhcóideacht thar ceann an duine sin lena thoiliú.

Ní mór an gearán a dhéanamh i scríbhinn, lena n-áirítear trí fheacs nó trí rPhost, agus ba chóir go gcuirfí sonraí teagmhála an duine atá ag déanamh an ghearáin ar fáil i rith an lae.

Ba cheart a lua gur gearán é faoi Alt 38 den Acht um Míchumas 2005 agus ba cheart, a mhéid is féidir, forais an ghearáin a leagan amach chomh soiléir agus is féidir maidir le teip an BIÉ a mhaoítear rochtain a chur ar fáil faoi réir Ailt 25 go 28 den Acht.

Ba cheart an gearán a sheoladh chuig:

Michael Kennedy,
Oifigeach Fiosrúcháin,
Bonneagar Iompar Éireann
Ionad Gnó Gheata na Páirce
Sráid Gheata na Páirce
Baile Átha Cliath 8
D08 DK10
Guthán: +353 1 646 3600

rPhost: [email protected]

Imscrúdú a Dhéanamh ar Ghearán

Admhóidh an tOifigeach Fiosrúcháin go bhfuarthas an gearán a luaithe agus is féidir ach tráth nach déanaí ná cúig lá oibre tar éis á fháil.

Scrúdóidh an tOifigeach Fiosrúcháin an gearán le fáil amach an mbaineann sé le teip a mhaoítear ag BIÉ Ailt 25, 26, 27 & 28 den Acht a chomhlíonadh. Má mheastar go bhfuil an gearán neamhbhailí, sé sin, go measann an tOifigeach Fiosrúcháin nach mbaineann an gearánach leis na hábhair atá clúdaithe ag Ailt 25 go 28 den Acht, cuirfidh an tOifigeach Fiosrúcháin an méid sin in iúl don ghearánach agus tabharfaidh sé na cúiseanna tacaíochta lena bhaineann agus, más féidir, cuirfidh an tOifigeach Fiosrúchán a leitheid in iúl don ghearánach agus comhairle a thabhairt don ghearánach maidir le bealaí eile an tsásaimh atá ar fáil.

Sa chás go measann an tOifigeach Fiosrúcháin go bhfuil an gearán baoth nó cráiteach, cuirfidh sé an cinneadh seo in iúl don ghearánach i scríbhinn agus tabharfaidh sé deis don ghearánach ionadaíocht a dhéanamh ar an ábhar. Seachas sin, imscrúdóidh an tOifigeach Fiosrúcháin an gearán de réir na n-alt seo a leanas.

Is féidir leis an Oifigeach Fiosrúcháin tuilleadh faisnéise/sonraí a iarraidh ar an té a rinne an gearán agus is féidir go n-iarrfadh sé go gcuirfí an t-eolas/na sonraí sin ar fáil laistigh de dhá sheachtain ar a mhéid ón uair a iarrtar é.

Is féidir leis an Oifigeach Fiosrúcháin dul i gcomhairle le gach páirtí a mheasann sé go bhfuil baint aige leis an gceist agus aon fhaisnéis/tuarascáil/chomhaid agus sonraí eile a iarraidh ó na hoifigigh lena mbaineann. Ní mór aon fhaisnéis a iarrtar a chur ar fáil laistigh de dhá sheachtain ar a mhéid ón dáta a iarrtar é.

Le linn an imscrúdaithe, is féidir leis an Oifigeach Fiosrúcháin agallaimh a dhéanamh le cibé duine a mheasann sé a bheith cuí, lena n-áirítear an duine a rinne an gearán, d’fhonn faisnéise a fháil.

Coinneoidh an tOifigeach Fiosrúcháin taifead scríofa dá chuid imscrúdaithe.

Ullmhóidh an tOifigeach Fiosrúcháin tuairisc scríofa ar thorthaí an imscrúdaithe ina leagfar amach na torthaí mar aon le haon chinneadh i leith:

 • cibé ar theip BIÉ forálacha ábhartha an Achta um Míchumas a chomhlíonadh; agus
 • i gcás gur tharla a leithéid teipe, na bearta atá le déanamh ag BIÉ chun a chinntiú go gcomhlíonfar forálacha ábhartha an Achta amach anseo.

Tabharfaidh an tOifigeach Fiosrúcháin cóip den tuarascáil don té a rinne an gearán.

Críochnóidh an tOifigeach Fiosrúcháin a thuarascáil laistigh de 20 lá oibre tar éis dó an fhaisnéis riachtanach ar fad á fháil aige, lena n-áirítear aon fhaisnéis bhreise a iarradh ar an ngearánach. Sa chás nach bhfuil tuairisc iomlán ar fáil laistigh de 20 lá, seolfaidh an tOifigeach Fiosrúcháin freagra eatramhach agus léireoidh sé cathain a bheidh an tuairisc ar fáil.

Críochnóidh an t-imscrúdú ar an ngearán nuair a chuirtear an tuarascáil ar fáil don té a rinne an gearán.

Cuirfear an ceart achomhairc chuig Oifig an Ombudsman in iúl don ghearánach mar atá leagtha amach thíos.

Ceart Achomhairc

Muna bhfuil an gearánach sásta lenár bhfreagra deiridh, is féidir leis teagmháil a dhéanamh leis an Ombudsman.

Bunaíodh Oifig an Ombudsman le haghaidh scrúdú a dhéanamh ar ghearáin ón bpobal a mbraitheann gur caitheadh go héagórach leo agus iad ag déileáil le comhlachtaí ar nós BIÉ. Má bhraitheann gearánach gur caitheadh go héagórach leis nó muna bhfuil sé sásta lenár gcinneadh ar a ghearán, is féidir leis dul i dteagmháil le hOifig an Ombudsman. De réir an dlí, is féidir leis an Ombudsman gearáin a fhiosrú faoi gach gníomh nó gnás riaracháin ar bith chomh maith leis na moilleanna nó easpa gnímh agus tú ag déileáil linn. Cuireann an tOmbudsman seirbhís réiteach na díospóide saor in aisce, neamhchlaonta agus neamhspleách ar fáil.

Is féidir leat dul i dteagmháil leis an Ombudsman ag:

Oifigh Ombudsman,
6 Ardán Phort an Iarla,
Baile Átha Cliath 2,
D02 W773.

Guthán: +353 1 639 5600

rPhost: [email protected]