Fógra Cosaint Sonraí

Tá an Fógra Cosanta Sonraí seo eisithe ag Bonneagar Iompar Éireann, Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath 8, D08 DK10 (“BIÉ” nó “sinn(ne)”). Sé cuspóir an fhógra seo ná tusa a chur ar an eolas faoi na sonraí a bhaineann leat a d’fhéadfaimis a bhailiú agus a úsáid i dtaca le Plean Líonra Náisiúnta na Rothaíochta (an “Plean”) agus a chuid húsáidí (lena n-áirítear nochtadh do thríú páirtithe) a d’fhéadfaimis a dhéanamh dá leithéid sonraí.

Bé BÍÉ an rialtóir ar a leithéid shonraí pearsanta den. Má tá aon cheist agat faoin úsáid a bhainimid as do chuid sonraí pearsanta, déan teagmháil lenár nOifigeach Cosanta Sonra:

A. O’Shaughnessy
Bonneagar Iompar Éireann
Ionad Gnó Gheata na Páirce
Sráid Gheata na Páirce
Baile Átha Cliath 8
D08 DK10
Guthán: +353 1 646 3600
rPhost: [email protected]

Na Sonraí Pearsanta a Phróiseálaimid

D’fhéadfaimis ceann, roinnt no gach ceann de na sonraí pearsanta seo a leanas i do leith a bhailiú agus a phróiseáil maidir leis an bPlean:

 • do shonraí teagmhála – m.sh. d’ainm, do sheoladh, d’uimhir theileafóin, do sheoladh ríomhphoist;
 • sonraí pearsanta a bhaineann leat maidir le do chuid teagmhálaithe linn trí ríomhphost;
 • sonraí íogaire pearsanta a bhaineann le do shláinte (má chuireann tú a leithéid sonraí ar fáil dúinn go deonach faoi aon cheist sláinte agus tú i dteagmháil linn); agus
 • aon fhaisnéis phearsanta eile a chuir tú ar fáil go díreach dúinn, lena n-áirítear, mar shampla, tríd an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí.

Sonraí a bhailítear go huathoibríoch

Cosúil le formhór na suíomh Gréasáin, bailímid faisnéis staidrimh agus faisnéis anailíseach eile a chuirtear le chéile ar bhonn comhiomlán na gcuairteoirí uile ar ár suíomh Gréasáin. Ní féidir linn aon fhaisnéis a bhailímid a úsáid d’fhonn túsa a aithint nó d’fhonn teagmháil a dhéanamh leat. Áirítear leis seo aon fhaisnéis dhéimeagrafach maidir le, mar shampla, seoltaí IP na n-úsáideoirí, cineálacha na mbrabhsálaí agus sonraí na staidrimh eile gan ainm a mbaineann le húsáid ár suíomh Gréasáin. Tá faisnéis le fháil faoi na fianáin a n-úsáidimid chun cuid den fhaisnéis seo a bhailiú, le feiceáil ar ár bpolasaí fianáin.

Cuspóirí na Próiseála agus Bunús Dlí

Déanfar na sonraí pearsanta dá luaítear thuas a phróiseáil chun críocha:

 • teagmháil a dhéanamh leatsa chun uasdátuithe a chur ar fáil duit maidir leis an bPlean;
 • ár gcaidreamh leis an bpobal a bhainistiú go coitianta;
 • ár próiseas comhairliúcháin phoiblí agus ár dtráchtaireacht ar an bPlean a n-athbhreithniú;
 • a chinntiú go ginearálta go ndéantar an Plean a bhainistiú de réir fheidhmeanna reachtúla an BIÉ.

Sé an bunús dlí atá againn leis an bhfaisnéis seo a bhailiú agus a úsáid ná go bhfuil a leithéid phróiseáil riachtanach dúinn chun ár gcuid dualgais dlíthiúla agus rialála a chomhlíonadh agus chun ár gcuid oibre a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail agus/nó i bhfeidhmiú an údaráis oifigiúil atá dílsithe dúinn.

Ina theannta sin, sa chás nach dócha go gceanglaítear orainn aon chatagóir ar leith de na sonraí pearsanta a mbaineann leat a phróiseáil (cosúil leis na sonraí a mbaineann le do shláinte), déanfaimid amhlaidh ar bhonn do thoilithe, má thugann tú an fhaisnéis dúinn go deonach, nó ar an mbonn go bhfuil ár bpróiseáil ar a leithéid sonraí riachtanach agus comhréireach le comhlíonadh ár gcuid feidhmeanna.

Má bhailímid agus má phróiseálaimid catagóir ar leith na sonraí pearsanta maidir leatsa, ní choinneoimid a leithéid sonraí ach chomh fada agus is gá, agus cinnteoimid go scriostar go slán iad nuair nach mbeidh aon ghá againn a thuilleadh lená gcoinneáil.

Aistriú na Sonraí Thar Lear

Maidir leis an méid atá luaite thuas, is féidir le BIÉ do shonraí pearsanta a aistriú lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, lena n-áirítear chuig dlínse nach n-aithnítear ag an g an Coimisiún Eorpach mar dhlínse a chuireann leibhéal coibhéiseach na cosanta ar fáil do shonraí pearsanta mar a fhoráiltear san Aontas Eorpach. Má dhéanann BIÉ amhlaidh, áiritheoidh TII go bhfuil na bearta is cuí i bhfeidhm chun a chuid dualgas a chomhlíonadh faoin dlí is infheidhme lena rialaítear a leithéid aistrithe, lena n-áirítear conradh a dhéanamh lena rialaítear an t-aistriú ina bhfuil ‘gnáth-chlásail chonarthacha’ ceadaithe chun a leithéid críche ag an gCoimisiún Eorpach agus/nó dualgais/socruithe eile an aistrithe mar atá leagtha síos ag an gCoimisiún. Tá sonraí breise ar na bearta atá glactha ag BIÉ ina leith seo ar fáil ó Oifigeach Cosanta Sonraí an BIÉ, ag na sonraí teagmhála atá luaite thuas.

Faighteoirí na Sonraí

Is féidir linn do shonraí pearsanta a nochtadh d’fhaighteoirí éagsúla maidir leis na cuspóirí thuas, lena n-áirítear:

 • tríú páirtithe a mbímid ag plé leo chun seirbhísí a sholáthar dúinn maidir leis an bPlean, mar sholáthróirí na seirbhísí seachfhoinsithe; agus
 • na húdaráis agus na comhlachtaí siúd lena mbaineann mar a iarrtar nó a cheanglaítear le dlí.

Coinneáil

Déanfaimid do shonraí pearsanta a choinneáil ar feadh ré an Phlean agus ar feadh cibé tréimhse ama tar éis don Phlean a chríochnú agus is gá chun ár n-dualgais faoin dlí lena bhaineann a chomhlíonadh.

Slándáil do chuid Faisnéise

Tá bearta slándála teicniúla agus eagraíochtúla cuí glactha ag BIÉ d’fhonn do chuid faisnéise a chosaint ó rochtain neamhúdaraithe agus ó phróiseáil neamhdhleathach, nó ó chaillteanas, ó scrios nó ó dhamáiste de thaisme. Cinnteoimid freisin go mbeidh ar aon ngníomhaire nó ar aon soláthraí seirbhíse tríú páirtí dúinne a phróiseálann do chuid shonraí a leithéid a choinneáil sábháilte agus slán.

Do Chearta

Tá na cearta seo a leanas agat, i gcúinsí áirithe, maidir le do shonraí pearsanta:

 • rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta;
 • a iarraidh go ndéanfaí do shonraí pearsanta a cheartú agus/nó a scriosadh;
 • srian a chur le húsáid do shonraí pearsanta;
 • agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil do shonraí pearsanta;
 • do shonraí pearsanta a chuir tú ar fáil dúinn a fháil i bhformáid struchtúrtha a úsáidtear go coitianta agus atá inléite ag meaisín nó a theastáil orainn a leithéid sonraí a tharchur chuig rialtóir sonraí eile.

más mian leat aon cheann de na cearta atá leagtha amach thuas a fheidhmiú, déan teagmháil lenár nOifigeach Cosanta Sonraí ag:

A. O’Shaughnessy
Bonneagar Iompar Éireann
Ionad Gnó Gheata na Páirce
Sráid Gheata na Páirce
Baile Átha Cliath 8
D08 DK10
Guthán: +353 1 646 3600
rPhost: [email protected]

Gearáin

Má tá tú míshásta leis an gcaoi ar bhaineamar úsáid as do chuid faisnéise nó ar láimhseálamar do chuid chearta, tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí. Tá tuilleadh eolais ina leith ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí ag: https://www.dataprotection.ie/ga/