An Líonra Náisiúnta Raonta Rothaíochta (an LNR)

© Fionn Mc Cann/Fáilte Ireland

Cad é an Líonra Náisiúnta Raonta Rothaíochta?

Tá mar chuspóir ag an Líonra Náisiúnta Raonta Rothaíochta (an LNR) bailte, cathracha agus cinn scríbe ar fud na hÉireann a nascadh le gréasán raonta rothar sábháilte, ceangailte agus mealltach; níos mó daoine a spreagadh a rothair a úsáid, in ionad a ngluaisteán.

Faoi mar a shamhlófá, tá go leor plé le déanamh le grúpaí comhpháirtithe, pobail agus comhlachtaí eile le bunsraith dhaingean léargasach a fhorbairt do phlean atá chomh cuimsitheach leis seo. Tá Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) ag oibriú go dlúth le páirtithe leasmhara le míonna beaga anuas le heolas a bhailiú ar an mbonneagar reatha rothar, le cuspóirí an phlean a shainiú agus leis an ngréasán a bheartaítear a fhorbairt. (Tá eolas breise ar chuspóirí an LNR agus ar na céimeanna atá bainteach leis an bplean a fhorbairt ar fáil ar ár leathanach Ceisteanna Coitianta.) Beartaítear go soláthróidh údaráis áitiúla fud fad na tíre an plean foriomlán don LNR sna blianta amach romhainn.

Bhí an tréimhse chomhairliúcháin do phlean an NCN ar siúl ón 7ú Meitheamh 2022. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leo siúd a thóg an t-am le dul i ngleic leis an togra le linn na tréimhse seo. Tar éis dúinn ár n-anailís a dhéanamh ar aiseolas poiblí, críochnófar tuarascáil i Lúnasa 2022 ar an LNR a bheartaítear ina gcuimseofar an t-aiseolas a fuarthas. Déanfar pleananna mionsonraithe leis an LNR a thabhairt isteach sna blianta amach romhainn a fhorbairt ansin.

Tá eolas breise ar conas a d’fhorbraíomar an dréachtphlean reatha ar fáil ar an leathanach ina dtugtar cuntas ar ár bhíFís.

Tá comhairliúchán an NCN dúnta anois. Táimid buíoch as gach aighneacht a fuarthas agus beidh d’aiseolas mar threoir do Phlean deiridh an NCN a bhfuiltear ag súil leis níos déanaí i mbliana.

Comhtháthú le líonraí eile

Dearadh an LNR go ndéanfar é a chomhcheangal le agus a chur le bonneagar agus gréasáin eile rothar – gréasáin atá ann faoi láthair agus atá ar na bacáin – le sraith chuimsitheach gréasán a sholáthar ar fud na hÉireann. Is féidir leat a fheiceáil conas a idirghníomhaíonn na gréasáin seo ar leathanach ár dTogra, ach tá léargas ginearálta thíos a thugann chun solais conas a ghníomhóidh an LNR mar an gcroíghréasán a cheanglaíonn cathracha agus bailte lena chéile, príomhchinn scríbe agus gréasáin raonta rothar eile.

Gníomhóidh an LNR mar an gcroíghréasán a cheanglaíonn cathracha agus bailte, cathracha agus cinn scríbe ar fud na hÉireann le chéile

Bonneagar Iompair Éireann
An Roinn Iompair
Tionscadal Éireann 2040
Údarás Náisiúnta Iompair
Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach (CBCC)
Rialtas Áitiúil Éireann
AECOM
Bonneagar Iompair Éireann
An Roinn Iompair
Tionscadal Éireann 2040
Údarás Náisiúnta Iompair
Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach (CBCC)
Rialtas Áitiúil Éireann
AECOM